Kansainvälinen kauppaoikeus

Avustamme asiakkaitamme vienti- ja tuontikaupan sopimusneuvotteluissa, tarvittavien sopimusten laadinnassa sekä kansainvälisen kaupan oikeudellisissa järjestelyissä.

Markkinaympäristön muutos on vaikuttanut huomattavasti kansainvälisen kaupan lisääntymiseen. Keskeisenä tehtävänämme on auttaa asiakkaitamme kansainvälistymisessä sekä kansainvälistymisen mukanaan tuomissa erityistilanteissa. Globaalissa kaupankäynnissä noudatetaan kansainvälistä kaupankäyntiä koskevia sääntöjä ja käytäntöjä, joiden avulla kaupankäyntiä on tehty helpommaksi ja turvallisemmaksi. Näiden kansainvälistä kaupankäyntiä koskevien sääntöjen ja käytäntöjen asiantuntijoina autamme asiakkaitamme saavuttamaan kansainvälistymisessään parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Laadimme asiakkaillemme erilaisia kansainvälisen kaupan sopimuksia kuten:

Vientisopimus

Yritys usein liiketoimintaansa kehittäessään ja kansainvälistäessään tekee vientisopimuksia esimerkiksi toisessa maassa toimivan jälleenmyyjän kanssa, jolloin jälleenmyyjä myy yrityksen tuotteita myös muissa valtioissa kuin Suomessa tai tilanteessa, jossa tilaaja toimii ulkomailla. Vientisopimuksissa sovitaan usein laatuvaatimuksista, myyntihinnoista ja kuljetuskustannuksista sekä vakuuttamisesta. Edelleen vientisopimuksissa korostuvat maksuehdot, valuuttaan liittyvät asiat ja lainvalintakysymykset.

Tuontisopimus

Tuontikauppaan liittyen yritykset tekevät toisessa maassa toimivan yrityksen kanssa tuontisopimuksen, jolloin yritys tuo maahan muualla valmistettuja tuotteita ja usein vastaa niiden myynnistä ja markkinoinnista kyseisessä valtiossa. Tuontisopimuksessa on tärkeää sopia esimerkiksi kuljetusehdoista, laatuvaatimuksista, hinnoittelusta ja siitä miten takuuvastuut hoidetaan. Edelleen vientisopimuksissa on tärkeää sopia maksuehdoista, valuuttaan liittyvistä asioista ja lainvalintakysymyksistä.

Lisenssisopimus

Lisenssisopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa immateriaalioikeuksien kaupallinen hyödyntäminen. Lisenssisopimuksella annetaan lisenssinsaajalle käyttöoikeus lisenssinantajan immateriaalioikeuteen (esim. patenttiin, tavaramerkkiin tai malliin taikka osaamiseen). Tyypillisesti lisenssisopimuksella luovutetaan käyttöoikeus sopimuksen kohteena olevaan immateriaalioikeuteen ja usein lisenssisopimuksen kohteena on myös brändi ja liiketoimintakonsepti.

Lisenssisopimuksia suunniteltaessa keskeistä on huomioida immateriaalioikeuksiin liittyvän käyttö- ja hallintaoikeuden (puhekielessä omistusoikeuden) ero. Käyttöoikeudella lisenssinantaja myöntää lisenssin immateriaalioikeuteen lisenssinsaajalle, jolla on oikeus käyttää kyseistä oikeutta, mutta omistusoikeus pysyy silti lisenssinantajalla.

Lisenssisopimukset on syytä laatia huolellisesti ja kirjallisesti, jotta käyttöoikeuden kohteena olevia immateriaalioikeuksia käytetään tarkoitetulla tavalla ja tarkoiteussa laajuudessa.

Agenttisopimus

Agenttisopimuksesta on kyse silloin, kun yritys päämiehenä tekee sopimuksen agentin kanssa, joka vastaa joko yksinoikeutetusti tai yhdessä muiden mahdollisten kanssa tuotteen myynnistä ja markkinoinnista tietyllä alueella tai alueilla. Agenttisopimus velvoittaa agenttia edistämään päämiehen tuotteiden myyntiä. Päämies maksaa agentille agenttisopimuksessa mainitun suuruisen provision tuotteiden myynnistä. Lisäksi sopimuksessa sovitaan muista kustannuksista ja osapuolten vastuista. Agentin eli kauppaedustajan toimintaa Suomessa sääntelee Laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä. Kansainvälisissä agenttisopimuksissa sovellettavan lain määrittely on tärkeää.

Jakelusopimus

Usein yritys keskittyy ainoastaan tuotteensa kehittämiseen ja valmistamiseen, jolloin se voi jakelusopimuksen avulla ulkoistaa tuotteensa myynnin ja markkinoinnin itsenäiselle jälleenmyyjälle, joka myy ne edelleen loppuasiakkaalle. Jakelusopimuksessa sovitaan ehdot, joiden mukaan valmistajan tuotteita markkinoidaan ja myydään. Jakelusopimuksessa tulee myös varautua tilanteisiin, joissa kaikki ei suju suunnitellun mukaisesti, kuten esimerkiksi laatu-, toimitusvarmuus- ja vastuukysymykset. Edelleen jakelusopimuksissa on syytä sopia lainvalintasäännöistä ja mahdollisten erimielisyyksien ratkaisemisesta.

Alihankintasopimus

Alihankinnasta on kysymys, kun hankkeen suorittaja tai valmistaja haluaa siirtää osan hankkeen tai valmistuksen vaiheista toisaalle. Tällöin hankkeen suorittamisesta tai valmistamisesta laaditaan alihankintasopimus, jossa on tärkeää selkeästi yksilöidä tilattava suoritus sekä määritellä tilatun suorituksen toimitusvarmuuteen liittyvät asiat, määrä, laatu, teko- tai valmistustapa ja muut suoritukselta vaaditut edellytykset. Alihankintasopimuksessa on syytä määritellä alihankkijan vastuu suorituksessa olevasta mahdollisesta virheestä ja suorituksen myöhästymisestä.

Yhteistyösopimus

Yhteistyösopimus ja sen suunnittelu tulee kyseeseen silloin, kun yritys harkitsee tai ryhtyy yhteistyöhön toisen osapuolen kanssa. Yhteistyösopimusta ei ole selkeästi määritelty laissa, mistä syystä yhteistyösopimusta tehtäessä on tärkeää määritellä se, mistä halutaan sopia ja mikä on sopimuksen tavoite. On mahdollista, että yhteistyösopimus muodostuu useasta eri sopimuksesta, jolloin on tärkeää varmistua siitä, että sopimukset eivät ole ristiriidassa keskenään.

Kansainvälisistä sopimuksista yleisesti

Kansainvälisissä sopimuksissa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota sopimuskumppanin valtion vallitsevaan sopimuskulttuuriin. Eri maissa vallitsee erilaiset sopimuskäytännöt, josta syystä asioista tulee sopia riittävän tarkasti. Sopimuskielen kanssa tulee olla tarkka, koska esimerkiksi englanninkieliset ilmaukset ja lainopilliset termit saatetaan eri maissa ymmärtää eri tavoin. Kansainvälisessä sopimisessa korostuneen tärkeää on myös lainvalinta sekä riitojenratkaisumenettely. Mikäli sopimuksen voimassaoloaikana sopijakumppanit kohtaavat erimielisyyksiä tai ongelmatilanteita, tulee olla selvää, minkä valtion lain mukaan toimitaan sekä missä ja miten mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan.

Avustamme asiakkaitamme myös muissa kansainväliseen kauppaan ja kansainvälistymiseen liittyvissä oikeudellisissa asioissa.

Asiantuntijoillamme on pitkä ja kattava käytännön kokemus kansainvälisestä kauppaoikeudesta, kansainvälisistä sopimuksista ja eri liiketoimintakulttuureista. Meillä on myös laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto, jonka avulla voimme tarvittaessa järjestää luotettavan paikallisen asiantuntijan.

Jätä yhteydenottopyyntö

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

HELSINKI

Lautatarhankatu 6
00580 Helsinki
Tel +358 40 531 5588

 

SEINÄJOKI

Huhtalantie 2
60220 Seinäjoki
Tel +358 40 680 8888

OULU

Pakkahuoneenkatu 15
90100 Oulu
Tel +358 40 669 4444

 

TURKU