Sopimukset

Avustamme asiakkaitamme sopimusneuvotteluissa, liikesopimusten suunnittelussa ja niiden laatimisessa.

Keskeisenä tehtävänämme on tunnistaa asiakkaamme liiketoiminnan kannattavuuden, kasvun, jatkuvuuden ja riskienhallinnan sopimusoikeudelliset ulottuvuudet sekä sopimusten vaikutus asiakasyrityksemme arvoon.

Liiketoiminnan kannalta merkitykselliset sopimukset on syytä laatia kirjallisesti. Kirjallisen sopimisen muotoa puoltaa muun muassa se, että kirjallinen muoto toimii tarvittaessa todisteluvälineenä. Kirjallisella muodolla on myös merkitystä sopimuksen sisältämän informaation säilyttämiselle, siirtämiselle ja käyttämiselle sekä sillä on merkitystä myös liiketoiminnan uskottavuuden kannalta. Tärkeää on myös huomioida, että yritystä usein kuvataan sopimusten verkkona, joten dokumentoiduilla sopimuksilla on keskeinen merkitys myös yrityksen taloudelliselle arvolle eli valuaatiolle. Kirjallisen sopimisen etuna on myös se, että osapuolten tulee ennen liiketoimeen ryhtymistä yhdessä miettiä tavoitellun liiketoiminnan tavoitteet, toimintamallit, ansaintalogiikka ja ehdot, mikä itsessään vähentää erimielisyyksien riskiä.

Laadimme asiakkaillemme muun muassa seuraavia sopimuksia:

Kauppasopimus

Keskeistä liike-elämän kauppasopimusten laadinnassa on sopimuksen kohteen, oikeuksien ja vastuiden määrittely sekä hinnoitteluun ja toimitukseen liittyvät ehdot. Lisäksi sopimuksissa on usein syytä miettiä ennakollisesti malli, jolla mahdolliset näkemyserot kyetään ratkaisemaan tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lisenssisopimus

Lisenssisopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa immateriaalioikeuksien kaupallinen hyödyntäminen. Lisenssisopimuksella annetaan lisenssinsaajalle käyttöoikeus lisenssinantajan immateriaalioikeuteen (esim. patenttiin, tavaramerkkiin tai malliin taikka osaamiseen). Tyypillisesti lisenssisopimuksella luovutetaan käyttöoikeus sopimuksen kohteena olevaan immateriaalioikeuteen ja usein lisenssisopimuksen kohteena on myös brändi ja liiketoimintakonsepti.

Lisenssisopimuksia suunniteltaessa keskeistä on huomioida immateriaalioikeuksiin liittyvän käyttö- ja hallintaoikeuden (puhekielessä omistusoikeuden) ero. Käyttöoikeudella lisenssinantaja myöntää lisenssin immateriaalioikeuteen lisenssinsaajalle, jolla on oikeus käyttää kyseistä oikeutta, mutta omistusoikeus pysyy silti lisenssinantajalla.

Lisenssisopimukset on syytä laatia huolellisesti ja kirjallisesti, jotta käyttöoikeuden kohteena olevia immateriaalioikeuksia käytetään tarkoitetulla tavalla ja tarkoitetussa laajuudessa.

Rahoitussopimus

Rahoitussopimus on asiakasyrityksen ja rahoitusyhtiön tai rahoittajan välinen sopimus luotosta ja sen ehdoista. Rahoitussopimuksissa korostuvat rahoituksen tarkoitus, käyttö ja niihin liittyvät mahdolliset vakuusjärjestelyt. Keskeistä rahoitussopimuksia laadittaessa on myös ratkaista sopimuksellisesti rahoitukseen liittyvän liiketoiminnan jatkuvuuteen ja takaisinmaksukykyyn liittyvät asiat. Edelleen rahoitussopimuksissa on hyvä sopia ennakollisesti myös mahdollisista toimintaedellytysten muutoksista ja niiden vaikutuksista luottosopimussuhteeseen.

Vientisopimus

Yritys usein liiketoimintaansa kehittäessään ja kansainvälistäessään tekee vientisopimuksia esimerkiksi toisessa maassa toimivan jälleenmyyjän kanssa, jolloin jälleenmyyjä myy yrityksen tuotteita myös muissa valtioissa kuin Suomessa tai tilanteessa, jossa tilaaja toimii ulkomailla. Vientisopimuksissa sovitaan usein laatuvaatimuksista, myyntihinnoista ja kuljetuskustannuksista sekä vakuuttamisesta. Edelleen vientisopimuksissa korostuvat maksuehdot, valuuttaan liittyvät asiat ja lainvalintakysymykset.

Tuontisopimus

Tuontikauppaan liittyen yritykset tekevät toisessa maassa toimivan yrityksen kanssa tuontisopimuksen, jolloin yritys tuo maahan muualla valmistettuja tuotteita ja usein vastaa niiden myynnistä ja markkinoinnista kyseisessä valtiossa. Tuontisopimuksessa on tärkeää sopia esimerkiksi kuljetusehdoista, laatuvaatimuksista, hinnoittelusta ja siitä miten takuuvastuut hoidetaan. Edelleen vientisopimuksissa on tärkeää sopia maksuehdoista, valuuttaan liittyvistä asioista ja lainvalintakysymyksistä.

Yhteistyösopimus

Yhteistyösopimus ja sen suunnittelu tulee kyseeseen silloin, kun yritys harkitsee tai ryhtyy yhteistyöhön toisen osapuolen kanssa. Yhteistyösopimusta ei ole selkeästi määritelty laissa, mistä syystä yhteistyösopimusta tehtäessä on tärkeää määritellä se, mistä halutaan sopia ja mikä on sopimuksen tavoite. On mahdollista, että yhteistyösopimus muodostuu useasta eri sopimuksesta, jolloin on tärkeää varmistua siitä, että sopimukset eivät ole ristiriidassa keskenään.

Urakkasopimus

Urakkasopimuksessa urakoitsija sitoutuu vastiketta vastaan rakentamaan rakennuksen, rakennelman tai muun kohteen rakennuttajalle. Urakasta on syytä aina sopia kirjallisesti, vaikka urakkasopimukselle ei ole laissa määritelty erityisiä muotovaatimuksia. Sopimuksessa tulee sopia yksityiskohtaisesti siitä, mitä tuleva urakka ja urakkahinta pitävät sisällään. Sopimuksessa on lisäksi tärkeä määritellä urakan mahdollisten lisä- ja muutostöiden periaatteet, urakan kesto sekä molempien sopijapuolten velvollisuudet ja vastuut. Urakkasopimuksissa sovelletaan usein itse urakkasopimuksen lisäksi Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). Urakkasopimus voi olla myös tavoitehintaurakkaa koskeva sopimus. Edelleen rakentamisessa uudehko toimintamalli on rakentamisen allianssi, jossa tavoitteena on usein voiton, mutta myös tappion, jakaminen allianssin jäsenten kesken.

Alihankintasopimus

Alihankinnasta on kysymys, kun hankkeen suorittaja tai valmistaja haluaa siirtää osan hankkeen tai valmistuksen vaiheista toisaalle. Tällöin hankkeen suorittamisesta tai valmistamisesta laaditaan alihankintasopimus, jossa on tärkeää selkeästi yksilöidä tilattava suoritus sekä määritellä tilatun suorituksen toimitusvarmuuteen liittyvät asiat, määrä, laatu, teko- tai valmistustapa ja muut suoritukselta vaaditut edellytykset. Alihankintasopimuksessa on syytä määritellä alihankkijan vastuu suorituksessa olevasta mahdollisesta virheestä ja suorituksen myöhästymisestä.

Osakassopimus

Osakassopimus ei perustu osakeyhtiölakiin vaan se on osakeyhtiön osakkeenomistajien välinen vapaaehtoinen sopimus. Osakassopimus on kuitenkin hyvä laatia jo yksin riskien hallitsemiseksi. Osakassopimus on syytä laatia osakeyhtiötä perustettaessa, jos yhtiössä on enemmän kuin yksi osakkeenomistaja. Osakassopimus on osakkeenomistajien välinen sopimus yhtiön yhteisistä menettelytavoista, osakkaiden keskinäisistä suhteista ja osakkaiden suhteesta yhtiöön. Mikäli yhtiö kohtaa toimintansa aikana vastoinkäymisiä, hyvin laadittu osakassopimus varmistaa osakkeenomistajien ja yhtiön oikeudet sekä selkeyttää mahdollisten erimielisyyksien ratkaisemista.

Yleistä sopimuksista

Näkemyksemme mukaan sopimuksen tulee olla selkeä väline liiketoiminnassa, jonka avulla mahdollistetaan kannattava ja hallittu liiketoiminta. Edelleen hyvin laaditut sopimukset mahdollistavat sopimuksissa olevan informaation hallitsemisen, käyttämisen, säilyttämisen ja siirtämisen sekä viime kädessä onnistuneen yrityskaupan – ostaja on erityisen kiinnostunut siitä, miten yrityksen sopimuksiin perustuvat asiakkuudet ja sidosryhmäsuhteet on hoidettu ja dokumentoitu.

Asiantuntijamme

Asiantuntijoillamme on pitkä ja kattava käytännön kokemus sopimusoikeudesta sekä laaja-alainen osaaminen eri toimialoilta, kuten kaupasta, teollisuudesta, palveluista ja rakentamisesta.

Jätä yhteydenottopyyntö

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

HELSINKI

Lautatarhankatu 6
00580 Helsinki
Tel +358 40 531 5588

 

SEINÄJOKI

Huhtalantie 2
60220 Seinäjoki
Tel +358 40 680 8888

OULU

Pakkahuoneenkatu 15
90100 Oulu
Tel +358 40 669 4444

 

TURKU