Työoikeus

Avustamme työantaja-asemassa toimivia asiakkaitamme työsopimusten laadinnassa, yhteistoimintamenettelyprosesseissa ja muissa työsuhdejuridiikkaan liittyvissä asioissa. Tavoitteenamme on auttaa asiakastamme laatimaan selkeät ja molempia osapuolia tyydyttävät sopimukset, joiden avulla vältytään myöhemmiltä konflikteilta.

Yleisin työsuhteen muoto on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, jossa ei ole määrätty työsuhteen päättymisaikaa. Valtiolla, kunnilla ja seurakunnilla tehdään työsuhteen lisäksi töitä myös virkasuhteessa. Virkasuhde eroaa työsuhteesta siinä, että virkasuhteessa olevat käyttävät tehtäviensä hoitamisessa julkista valtaa. Epätyypillisiksi työsuhteiksi on määritelty määräaikaiset työsuhteet, osa-aikainen työ, vuokratyö sekä erilaiset niin sanotut keikkatyöt. Oli kyseessä mikä tahansa edellä mainituista työsuhteista, työsopimus on syytä laatia aina kirjallisesti.

Työsuhdetta sääntelee useampi laki, joista esimerkkinä voidaan mainita työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki. Työsuhteesta sopiessa tulee myös noudattaa alan ammattijärjestöjen ja työantajien neuvottelemia työehtosopimuksia silloin kun ne ovat yleissitovia. Työehtosopimusten tarkoituksena on asettaa puitteet alan työsopimuksille. Työehtosopimuksissa määritellään työntekijöiden eduista, kuten palkan suuruudesta, vuosilomista ja työajoista. Työehtosopimuksessa määritellyt raamit ovat vähimmäisetuja.

Suuri osa työsuhteisiin liittyvistä oikeudenkäynneistä käydään työsuhteen päättämiseen liittyvissä asioissa. Näistä esimerkkeinä ovat työntekijän perusteeton irtisanominen sekä työntekijän työsopimuksen perusteeton purkaminen.

Koeaika ja koeaikapurku

Työsopimuslain mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään kuuden (6) kuukauden pituisesta koeajasta. Mikäli työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää kolmekymmentä (30) kalenteripäivää kohden. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen koeajan päättymistä. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.

Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

Työsuhteen irtisanominen rikkomuksen tai laiminlyönnin perusteella

Työsopimuslain mukaan työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on kokonaisarvioinnissa otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan.

Avustamme työnantajia arvioimaan mahdollisen irtisanomiskynnyksen ylittymistä.

Varoitus

Työntekijää, joka on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä, ei kuitenkaan saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä.

Varoitus on syytä laatia kirjallisesti. Avustamme työnantajia varoitusten laatimisessa.

Työntekijän kuuleminen

Ennen kuin työnantaja irtisanoo työsopimuksen työntekijän rikkomuksen tai laiminlyönnin perusteella, työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä. Työntekijällä on oikeus häntä kuultaessa käyttää avustajaa.

Työnantajan on kuultuaan työntekijää ennen irtisanomista selvitettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muuhun työhön.

Työsuhteen irtisanominen taloudellisella ja tuotannollisella perusteella

Työsopimuslain mukaan työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työsopimusta ei kuitenkaan saa irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin.

Avustamme työnantajia arvioimaan mahdollisen irtisanomiskynnyksen ylittymistä. Avustamme työnantajia myös YT-menettelyissä, jotka usein liittyvät mahdollisiin henkilöstön vähennyksiin.

Työsopimuksen purkaminen

Työsopimuslain mukaan työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Ennen kuin työnantaja purkaa työsopimuksen, työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä. Työntekijällä on oikeus häntä kuultaessa käyttää avustajaa.

Avustamme työnantajia arvioimaan mahdollisen purkukynnyksen ylittymistä.

Asiantuntijamme

Avustamme asiakkaitamme edellä mainittujen tilanteiden ennaltaehkäisyssä sekä mahdollisissa erimielisyystilanteissa. Hoidamme myös työriita-asioita.

Asiantuntijoillamme on pitkä ja kattava käytännön kokemus työjuridiikasta.

Jätä yhteydenottopyyntö

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

HELSINKI

Lautatarhankatu 6
00580 Helsinki
Tel +358 40 531 5588

 

SEINÄJOKI

Huhtalantie 2
60220 Seinäjoki
Tel +358 40 680 8888

OULU

Pakkahuoneenkatu 15
90100 Oulu
Tel +358 40 669 4444

 

TURKU